វប្បធម៌របស់យើង

ទស្សនវិស័យ​របស់​យេ​ី​ង

ឱ្យសារធាតុគីមីដំណើរការ។
សូមឱ្យជីវិតផ្លាស់ប្តូរ។

បេ​សកម្ម​របស់​យើង

ផ្តល់ជូនកាន់តែប្រសើរ
និងពិភពបៃតង។

គុណតម្លៃរបស់យើង

សុចរិតភាពនិងការលះបង់ការធ្វើការរួមគ្នានិងចែករំលែកភាពជោគជ័យ។
ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវធ្វើវាត្រឹមត្រូវ។

អាកប្បកិរិយារបស់យើង

Put Customers First

ដាក់អតិថិជនជាមុនសិន

Modern medical person

បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់

Strive for Excellence

ខិតខំដើម្បីឧត្តមភាព

Execute for Results

ប្រតិបត្តិសម្រាប់
លទ្ធផល

Embrace Change

ស្វែងរកការសហការ
និងការងារជាក្រុម

Innovation

ចាប់យកការផ្លាស់ប្តូរ
និងការច្នៃប្រឌិត