គ្មានពន្លឺថ្ងៃ

  • ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម
  • ឈ្មោះ​ផលិតផល
  • លេខ CAS
  • ទ្រព្យសម្បត្តិ
  • សាន់សាហ្វអេ - អេស

   អេរីថរលូស ៥៣៣-៥០-៦ / ៤០០៣១-៣១-០ ទឹករលាយ មើលម៉ូដែល
  • សាន់សាហ្វហ្វី - DHA

   Dihydroxyacetone ៩៦-2២៦-៤ ទឹករលាយ មើលម៉ូដែល