ឱសថ

  • ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម
  • ឈ្មោះ​ផលិតផល
  • លេខ CAS
  • ទ្រព្យសម្បត្តិ
  • ថ្នាំ Triacetylganciclovir

   ថ្នាំ Triacetylganciclovir ៨៦៣៥៧-១៤-៤ ម្សៅ មើលម៉ូដែល
  • អាស៊ីត D-α-Sulfpheniylacetic

   អាស៊ីត D-α-Sulfpheniylacetic ៤១៣៦០-៣២-១ ម្សៅ មើលម៉ូដែល
  • UniAPI-PBS

   ប៉ូលីម័រប៊ីស៊ុល ១៤០៥-២០-៥ ថ្នាំសំលាប់មេរោគ Polypeptide, ម្សៅពណ៌សឬស្ទើរតែពណ៌ស មើលម៉ូដែល
  • PromaCare-TA

   អាស៊ីត Tranexamic ១១៩៧-១៨-៨ ថ្នាំ Hemostatic ថាមពលគ្រីស្តាល់ មើលម៉ូដែល